Hav och Vatten

Initiativ för förstärkning av havsforskningen

Det är Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), Council of Managers of National Antarctic Programmes (COMNAP) och Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) som samarbetar för att locka till sig begåvade yngre forskare, forskare, ingenjörer och andra yrkesgrupper för att stärka det internationella forskningssamarbetet inom områden som klimat, biologisk mångfald, humaniora och astrofysik.

SCAR and COMNAP Fellowships 2017 and CCAMLR Scientific Scholarships 2017

Ekosystemen längs Nordens kuster i ny kartläggning

IPBES (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) första globala forskningsstudie om pollinatörer visade på både hot och möjliga skyddsåtgärder. Nu har en nordisk IPBES-studie inletts, med fokus på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, risker och möjliga åtgärder längs kustområdena i samtliga nordiska länder.

IPBES (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) är FN:s panel för biologisk mångfald, en motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC. Pollineringsrapporten som publicerades i februari var en milstolpe för den globala organisationen.Den studie som nu har inletts i de nordiska länderna leds av Naturvårdsverket. Arbetet utförs enligt IPBES rapportstruktur och har samma syfte: att tillhandahålla vetenskaplig information till stöd för beslutsfattare och förvaltning i de nordiska länderna.

  • Projektet kommer att fokusera på likheter och skillnader inom Norden, vilket gör att vi kan lära av varandra och ta tillvara samlad expertis från alla länderna. Genom bättre underlag för beslut kan projektet hjälpa till att skapa en hållbar förvaltning av naturresurser, för både nutida och framtida generationer, säger Britta Skagerfält som leder projektet.

Läs mer om denna forskning på naturvårdsverkets hemsida.

Kastellholms slott i fjärden Lumparn i Ålands skärgård. Lumparn är en av fallstudierna i den nordiska IPBES-studien.                               Foto: Helgi Þorsteinsson/norden.org