,

En förbättrad beredskap i kommunerna för klimatets förändring

Regeringen föreslår två ändringar i plan- och bygglagen för att förbättra kommunernas beredskap för klimatförändringarna. Innebär detta en ny nivå för ekonomiska kalkyler kring klimatkrisens kostnader versus förebyggnadekostnader?

Den ena ändringen innebär ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.

Den andra ändringen innebär att kommunen i en detaljplan får bestämma att det krävs marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet och som inte vidtas för att anlägga en gata, väg eller järnväg som är förenlig med detaljplanen

Det intressanta är kanske inte lagarnas innehåll utan att det nu sker ett skifte där man måste anpassa fler delar av samhället efter ett förändrat klimat.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och finns på regeringens sida. 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

2 + ett =