, ,

De nya miljölagarna 2018

En ny klimatlag, hållbara fonder och mer biogas i naturgasnätet. Det är några av de lagar och förordningar inom hållbarhetsområdet som trädde i kraft vid årsskiftet

Ny klimatlag

Bland annat innebär lagen att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. Det långsiktiga målet är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det finns även delmål för 2030 och ett sektorsmål för transportsektorn om en utsläppsminskning på 70 procent. Varje regering ska också tydligt redovisa hur arbetet med att nå målen fortskrider.
Det stora är att för första gången kommer Sverige att ha långsiktiga klimatmål bortom 2020 och ett oberoende klimatpolitiskt råd som granskar klimatpolitiken.

Ökad naturturismen

Det blir lägre moms för verksamheter som bedriver naturturism. Mervärdesskatten sänks från 25 procent till 6 procent på guidning av naturområden utanför tätort och naturreservat, nationalparker och Natura 2000-områden. Syftet är att öka möjligheterna att bedriva naturturism, inte minst i mindre företag och utanför storstadsområdena.

Hållbara val i fonder

Förvaltare ska från årsskiftet informera om hur deras fonder förvaltas utifrån hållbarhetsaspekter som mänskliga rättigheter, miljö och sociala förhållanden. Det ska alltså bli lättare för sparare välja fonder som är hållbara.

Standard för laddning av el och vätgas

Laddningspunkter för elfordon och tankstationer för vätgasdrivna fordon, ska vara anpassade till internationella standarder. Syfter är att underlätta utbyggnaden av infrastruktur för alternativa drivmedel och att underlätta för konsumenterna. I praktiken innebär det att anslutningsdon och uttag vid laddningspunkter och tankstationer ska vara desamma överallt.

Bedöma miljöpåverkan

Det har blivit förändringar i miljöbalken när det gäller miljöbedömningar. Här är syftet att man ska tydliggöra processerna för miljöbedömning. Här finns bland annat bestämmelser för att genomföra de senaste ändringarna i EU-direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar.

 

Biogas i naturgasnätet

En lagändring som ska underlätta inmatningen av biogas i naturgasnätet. Den som har en naturgasledning ska på begäran och utan dröjsmål lämna uppgifter om gasens kvalitet, lukt eller tryck.

Nya ansvarsområden

Naturvårdsverket blir tillståndsmyndighet för handel med utsläppsrätter. Ansvaret för EU:s kvicksilverförordning kommer framöver att ligga på kommuner, länsstyrelser samt hos Kemikalieinspektionen.

Tydligare finansiering för att hantera kärnavfall

Lagen förtydligar hur kärnavfallsavgiften ska beräknas och hur stora säkerheter som ska ställas.
Kostnaderna för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall ska täckas av dem som genererat avfallet. Staten ska inte betala varken för avveckling eller slutförvar.

Kriterier för biodrivmedel

Lagändringarna innebär ändrade definitioner av avfall och restprodukter. De innebär också ändrade krav på lägre växthusgasutsläpp för att biodrivmedel och flytande biobränslen ska anses vara hållbara. Från årsskiftet finns det även ett mål till 2020 för hur stor mängd som ska vara avancerade biodrivmedel i transportsektorns energimix.

 

 Här kan du läsa mer

2 Comments

Leave a Reply

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fem × fyra =